Coi tình trạng tiêu cực ở các trạm đăng kiểm là cốt lõi, Chánh thanh tra Bộ Giao thông kiến nghị thanh kiểm tra toàn bộ 100 trạm trên phạm vi cả nước.