Thực hiện đúng phương châm làm từ trên xuống, “đã tắm thì phải gội cả đầu”, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa tiến hành kiểm điểm một cách nghiêm túc theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.