Cháu bị gãy xương bàn ngón út và rạn xương bàn ngón thứ 4. Cháu đi bó lá đến bây giờ là được 29 ngày.