(HNM) - Đấu tranh là yếu tố quan trọng, để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh. Ngày nay do tác động của cơ chế kinh tế thị trường, cùng sự chống phá trên nhiều lĩnh vực của các thế lực thù địch, trong khi đó một bộ phận đảng viên lại thiếu tu dưỡng và rèn luyện, không gương mẫu về phẩm chất và lối sống, nói không đi đôi với làm... Cùng lúc đó hiệu lực lãnh đạo và sức mạnh đấu tranh của đảng viên trong một số tổ chức đảng không cao, đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân, gây bất bình trong dư luận xã hội.