Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2016 đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015.

9 thang, thu ngan sach tang 5,2% - Anh 1

Bội chi NSNN 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: internet.

Trong đó, thu nội địa đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 79,3% dự toán, tăng 18%). Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt dưới 75% dự toán, như thu phí, lệ phí đạt 65,1%; thu khác ngân sách đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Thu từ dầu thô thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015.

Tổng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 194,7 nghìn tỷ đồng; bằng 72,1% dự toán. Sau khi hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ (89 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể: Chi đầu tư phát triển 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Về tiến độ thực hiện giải ngân, đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137,4 nghìn tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38,8% dự toán.

Bội chi NSNN 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Hồng Vân