Khách quốc tế đến Việt Nam có tác động "kép". Đây là kênh thu hút một lượng ngoại tệ không nhỏ, cũng là một hình thức giới thiệu có hiệu quả, trực tiếp về đất nước con người Việt Nam.