(MegaFun) – Dù ở đỉnh cao của vinh quang nhưng họ lại đều là những người đàn bà bị lịch sử ít nhiều phê phán.