Tại bãi rác Nam Sơn (Hà Nội), kết quả xét nghiệm thấy, trong 100gram đất có cao nhất là... 120 trứng giun và thấp nhất là 8 trứng giun!