Ahvaz (Iran) là thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới, với hàm lượng bụi lên gấp gần 20 lần so với mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới.