Tòa án có trách nhiệm trả lời những vấn đề được nêu trong văn bản yêu cầu của cơ quan THADS, sửa chữa lỗi chính tả hoặc sai sót về số liệu.

Yeu cau Toa an giai thich ban an trong qua trinh thi hanh an - Anh 1

Hình minh họa.

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTCVKSNDTC ngày 1/8/2016, có hiệu lực từ ngày 30/9/2016, quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự (THADS) và phối hợp liên ngành trong THADS.

Thông tư quy định trường hợp phát hiện bản án, quyết định của Tòa án có những điểm chưa rõ gây khó khăn cho việc THA hoặc phát hiện lỗi chính tả, số liệu có nhầm lẫn hoặc tính toán sai thì Thủ trưởng cơ quan THADS có văn bản yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ, sửa chữa lỗi chính tả hoặc số liệu nhầm lẫn.

Tòa án có trách nhiệm trả lời về những vấn đề được nêu trong văn bản yêu cầu của cơ quan THADS. Việc giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ, sửa chữa lỗi chính tả hoặc sai sót về số liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng và Điều 179 Luật THADS.

Văn bản trả lời của Tòa án là căn cứ để cơ quan THADS ra quyết định THA, quyết định thu hồi hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định về THA đã ban hành hoặc để tiếp tục tổ chức việc THA.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Tòa án, cơ quan THADS tiếp tục tổ chức việc THA hoặc ban hành quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định THA đã ban hành, ban hành quyết định về THA mới, trong đó có nội dung tiếp tục duy trì kết quả THA nếu quá trình tổ chức THA trước đó không có sai sót về trình tự, thủ tục THA.

Trường hợp phát hiện có căn cứ để xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì Thủ trưởng cơ quan THADS nơi đang tổ chức thi hành vụ việc có trách nhiệm kiến nghị với người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đó.

Người có thẩm quyền phải trả lời kiến nghị trong thời hạn 3 tháng, trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 4 tháng kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Trường hợp chưa hết thời hạn quy định mà nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền về việc không có cơ sở chấp nhận kiến nghị, không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì cơ quan THADS tổ chức thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.

Trường hợp đã hết thời hạn quy định mà vẫn không nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền thì cơ quan THADS tiếp tục tổ chức thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.

Đồng thời, Thủ trưởng cơ quan THADS có văn bản thông báo cho Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền về việc không nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền.

Trường hợp có thiệt hại do việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án thì việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nguyễn Bình