Đối với các dự án nhóm B trở lên cần phải có tư vấn thẩm tra dự án. Còn với các dự án nhóm C có công nghệ, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc thuộc các chuyên ngành đặc biệt phải báo cáo Bộ GTVT xem xét quyết định cụ thể.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc Bộ thực hiện công tác thẩm tra lập dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc tuyển chọn tư vấn thẩm tra dự án để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu tư vấn thẩm tra có năng lực, có kinh nghiệm, có chế tài nghiêm khắc để xử lý vi phạm chất lượng, bồi thường thiệt hại khi kết quả thẩm tra không phù hợp hoặc không phát hiện các sai sót của dự án. Định kỳ hàng năm trước ngày 15/12, các chủ đầu tư phải có báo cáo Bộ GTVT đánh giá chất lượng tư vấn tham gia thẩm tra các dự án thuộc thẩm quyền quản lý.