Trong hai ngày (17 - 18/12), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt.

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; nội dung chuyên đề “Những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đó nhấn mạnh đến 3 nội dung lớn là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh và phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Yên Bái chú trọng đến công tác cán bộ và quản lý cán bộ; khắc phục những diễn biến, suy thoái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Yen Bai quan triet Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XII) cho can bo chu chot - Anh 1

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình, chủ động chỉ đạo thực hiện tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết; thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Cùng với đó xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là những nội dung đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa chiến lược lâu dài, quyết định đến sự thành công của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định, trật tự xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các Đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đề xuất biện pháp để thực hiện, đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cụ thể, chi tiết.

Đinh Hữu Dư (TTXVN)