Yahoo đang lên kế hoạch thành lập công ty tại Việt Nam nhằm thực hiện một số kế hoạch đầu tư của tập đoàn...