Xuc dong nghe lai 'Loi keu goi Toan quoc khang chien' cua Chu tich Ho Chi Minh - Anh 1

Đã 70 năm trôi qua, nhưng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946 mãi là lời hịch của non sông, là văn kiện mang tính cương lĩnh quân sự có giá trị lịch sử trong mọi thời đại.

Video: Xúc động nghe lại lời Bác kêu gọi toàn quốc kháng chiến

==> Xem thêm: 70 năm trước, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền lệnh Toàn quốc kháng chiến

Ngọc Hà

Tin tài trợ