Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của cả nước đã tăng khá cao nhưng con số nhập siêu đã đạt tới một nửa giá trị xuất khẩu.