– Tháng 11/2011, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã ra mắt bạn đọc Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng).

Bìa cuốn Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Ảnh:VM)

(ĐCSVN) Tháng 11/2011, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã ra mắt bạn đọc Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng).

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới quán triệt, nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, học tập để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Vụ Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nghiên cứu, sửa chữa và bổ sung các bài trong tài liệu theo nội dung các Văn kiện Đại hội XI của Đảng và các hướng dẫn hiện hành còn hiệu lực.

Tài liệu gồm các bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho cách mạng của Đảng ta.

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bài 5: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội.

Bài 6: Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài 7: Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Bài 9: Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.