QĐND - NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật vừa xuất bản 4 cuốn sách phục vụ học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

4 cuốn sách gồm: “Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN” do TS Tô Văn Hòa biên soạn; “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Trung tướng Bế Xuân Trường và Đại tá Nguyễn Bá Dương; "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay" do TS Hoàng Anh chủ biên và "Các bản hiến pháp làm nên lịch sử" do P.Blau-xten cùng với các giáo sư, sinh viên của Trường Đại học Chicago (Hoa Kỳ) tuyển chọn.

LAN HƯƠNG