(VOV) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư quy định về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư quy định về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đồng thời áp dụng đối với các đối tượng sau: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử lý sau thanh tra, giám sát đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc xử lý sau thanh tra, giám sát đối với TCTD và chi nhánh nước ngoài bao gồm: Xử lý việc thực hiện kết luận thanh tra; Xử lý sau khi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử lý vi phạm hành chính; Xử lý trong hoạt động giám sát đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định của NHNN và quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông tư cũng quy định về hình thức xử lý và các biện pháp xử lý như sau: Xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo các hình thức như Thông báo vi phạm, cảnh báo vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện một hoặc một số biện pháp xử lý; Các biện pháp xử lý tại Thông tư (Khoản 2, Điều 6) được căn cứ vào các biện pháp quy định tại Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Thanh tra các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Ngoài ra, đối với các TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Cơ quan Thanh tra giám sát sẽ xem xét trình Thống đốc NHNN quyết định việc thông báo, cung cấp các thông tin cho TCTD nước ngoài hoặc Ngân hàng Trung ương nước sở tại hoặc Cơ quan thanh tra giám sát nước sở tại theo quy định của pháp luật.

Đối với thẩm quyền xử lý sau thanh tra, giám sát, Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc NHNN; Thẩm quyền của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thẩm quyền của Giám đốc, Chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2012./.