Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, đối tượng trong chương trình là trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ (trẻ em bỏ học, trẻ em sống trong gia đình nghèo...) và trẻ em lao động trái quy định pháp luật; cha mẹ, người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức.

Xu ly nghiem viec su dung tre em lao dong trai phap luat - Anh 1

Nhiều trẻ em Việt Nam phải lao động từ rất sớm (Ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em về lao động trẻ em; đảm bảo trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động trái quy định pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Với các giải pháp thực hiện như: Triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, vay vốn, hỗ trợ sinh kế; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc an toàn, phù hợp tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức; giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình cải thiện cuộc sống.

Tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; huy động sự tham gia của các cơ quan, các tổ chức, cá nhân trong nước và Quốc tế nhằm vận động tăng cường nguồn lực thực hiện Chương trình. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn Thành phố, nhất là ở những địa bàn có số lượng lớn trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật.

Theo Kế hoạch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp các các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng mô hình điểm phòng ngừa, trợ giúp trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật tại một số quận, huyện, thị xã; đồng thời hướng dẫn rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Nguyễn Công