Trong phiên họp chất vấn ba thành viên chính phủ cuối tuần trước, một vấn đề nổi lên là các Bộ trưởng thường viện câu ngân sách nhà nước còn khó khăn để giải thích cho việc nhiều công trình chậm hoàn thành, việc giải quyết chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức chưa thỏa đáng.