Đề cập đến vấn đề học phí cho sinh viên sư phạm, đại diện Trường CĐ Sư phạm Hà Nội đã cho biết, trên thực tế, nhiều sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm đã không làm việc cho ngành Giáo dục với nhiều lí do. Do vậy, cần phải xem xét lại việc sử dụng khoản tài chính này.