Việc ban hành Luật đa dạng sinh học tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hợp lý đa dạng sinh học, cải thiện và ổn định cuộc sống cho người dân trong việc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế xã hội