Tại buổi khai mạc Hội nghị TW Đảng lần thứ 11, Tổng bí thư đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, nắm chắc các quan điểm thực tiễn, lịch sử, đổi mới và phát triển.

“Vấn đề nào đạt được sự thống nhất cao và đã được thực tiễn chứng minh là đúng, là chân lý thì chúng ta mới đưa vào Cương lĩnh, bảo đảm cho Cương lĩnh thực sự là nền tảng lý luận, nền tảng tư tưởng và chính trị, định hướng cho toàn Đảng và toàn xã hội”. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 11, khai mạc sáng qua. Trong chương trình làm việc kéo dài đến hết ngày 10/10, Hội nghị sẽ thảo luận và cho ý kiến vào nhiều văn kiện quan trọng, như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển KT- XH 10 năm (2011 - 2020); Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình KT - XH và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước năm 2010, cùng một số vấn đề quan trọng khác. Theo Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Hội nghị lần này tiếp tục thực hiện một phần công việc của Hội nghị TW lần thứ 10, nhằm chuẩn bị và hoàn chỉnh thêm một bước quan trọng các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tổng bí thư cho biết, từ sau Hội nghị TW 10, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban bám sát kết luận của TW về các đề cương chi tiết, nghiên cứu, thảo luận để làm rõ thêm một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chọn lọc, tiếp thu ý kiến đóng góp để soạn thảo và hoàn chỉnh một bước dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Nhấn mạnh việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh, xây dựng Chiến lược là những vấn đề rất hệ trọng, quyết định sức sống và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, Tổng bí thư đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, nắm chắc các quan điểm thực tiễn, lịch sử, đổi mới và phát triển. Vấn đề nào đạt được sự thống nhất cao và đã được thực tiễn chứng minh là đúng, là chân lý thì mới đưa vào Cương lĩnh, bảo đảm cho Cương lĩnh thực sự là nền tảng lý luận, nền tảng tư tưởng và chính trị, định hướng cho toàn Đảng và toàn xã hội. Về việc góp ý kiến vào phần xây dựng Đảng trong Báo cáo chính trị và những vấn đề cần nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Tổng bí thư đề nghị các đại biểu phải đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, yếu kém, thực chất tình hình tư tưởng trong Đảng, tình hình về tổ chức và cán bộ. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự giữ vị trí then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Trần Ngọc Trung