Mùa đông khiến thời gian ban ngày ở vùng Bắc Cực chỉ kéo dài vài giờ.

Video: Xem ngày dài hơn 3 giờ ở Alaska trong video 18 giây: