Từ mỗi xe dẫn đoàn, một người thò hẳn nửa người qua cửa kính, giơ bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng vẫy ra hiệu người đi đường chậm lại.

Video: Xem cách cảnh sát Nhật dẫn đoàn xe ưu tiên: