Một nghiên cứu gần đây cho thấy, hơn nửa dân số Ấn Độ dưới 25 tuổi chưa được trang bị đủ kỹ năng để làm việc trong những trung tâm điện thoại, làm kỹ sư phần mềm hay khoa học máy tính...