Lần đầu tiên, giới doanh nhân có một nghị quyết riêng, với việc xác định rõ ràng về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đến thăm và làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, Đảng, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là một trong 3 quan điểm chỉ đạo được khẳng định trong Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vừa được Bộ Chính trị ban hành.

Lần đầu tiên, giới doanh nhân có một nghị quyết riêng, với những xác định rất rõ ràng về vị trí cũng như vai trò, trách nhiệm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Nghị quyết khẳng định mục tiêu bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước, tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ra đời trong bối cảnh cả nước đang khắc phục khó khăn kinh tế và xây dựng các đột phá trong chiến lược 10 năm cũng như tái cơ cấu nền kinh tế, nên các kế hoạch hành động theo Nghị quyết sẽ đi vào thực tế một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, khi cam kết sẽ nhanh chóng cùng với các bộ, ngành xây dựng Chương trình Hành động để thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW cũng yêu cầu không chỉ Chính phủ, doanh nghiệp, doanh nhân, mà cả xã hội cùng đồng thuận để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển một cách chính đáng.

Giới doanh nhân Việt Nam đã đón nhận Nghị quyết số 09-NQ/TW một cách hồ hởi. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục trụ vững, vượt qua khó khăn, trở ngại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm quan tâm, hậu thuẫn, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nhân. Về phần mình, doanh nhân phải có trách nhiệm với đất nước, phải hội nhập và cạnh tranh thắng lợi", ông Lộc nói.

Hiện cả nước có hơn 600.000 doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp, 133.000 hợp tác xã và trang trại. Chỉ tính mỗi doanh nghiệp có 2-3 doanh nhân và mỗi hộ kinh doanh cá thể và trang trại có 1 doanh nhân, thì cả nước đã có trên 2 triệu doanh nhân.

Khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 70% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 7,4 triệu lao động, chiếm 81,7% lực lượng lao động phi nông nghiệp hay 16,3% lực lượng lao động toàn xã hội.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn. Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục có những diễn biến bất lợi, khó lường. Trong nước, bất ổn kinh tế vĩ mô và lạm phát dù đã được kiềm chế bước đầu, nhưng còn ở mức cao và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Môi trường kinh doanh khó khăn đã buộc một bộ phận doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Nhưng phần lớn doanh nghiệp, doanh nhân đang nỗ lực trụ vững, cố gắng duy trì việc làm cho người lao động, góp phần vào tăng trưởng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân nước ta còn không ít hạn chế, bất cập, nhất là về kiến thức, sự am hiểu pháp luật và năng lực kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, khả năng cạnh tranh và hội nhập, năng suất lao động, hiệu quả hoạt động.

Để định hướng thực hiện, Nghị quyết số 09-NQ/TW xác định 7 nhiệm vụ phải làm, đó là nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.