Ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: Đến năm 2020 xây dựng TP Hồ Chí Minh đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước và có tầm cỡ của khu vực Đông - Nam Á