GD&TĐ - Đây là một trong những yêu cầu trong bồi dưỡng giáo viên tiểu học của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trong năm học 2015 – 2016.

Xay dung nha truong la trung tam boi duong giao vien - Anh 1

Thực hiện nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ quản lý nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với đơn vị để tạo ra đội ngũ giáo viên có chất lượng, đoàn kết thống nhất, có trách nhiệm, hết lòng vì học sinh.

Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Mục đích nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh,... Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, Sở GD&ĐT cũng đưa ra các vấn đề cần tập trung bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Cụ thể: Nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Với giáo viên tiếng Anh cần quan tâm đến việc tự bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học để đáp ứng yêu cầu Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2020.

Khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của giáo viên. Hiện nay phương pháp dạy học truyền thụ kiến thức một chiều vẫn còn phổ biến, cần chuyển mạnh sang dạy học phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên máy tính. Các giáo án điện tử cần xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, nhà trường và có thể sử dụng chung cho nhiều lớp.