ND - Với diện tích tự nhiên bằng một phần năm đất nước, gồm chín tỉnh trên địa bàn Tây Bắc, Quân khu 2 có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, LLVT Quân khu 2 được xây dựng, giáo dục, huấn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo cơ sở thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, kết hợp với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, trước hết là các tỉnh của Trung Quốc và Lào có chung đường biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, vì sự phát triển của mỗi nước. Cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình trên các hướng, các địa bàn trọng điểm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chủ động phòng ngừa và kịp thời giải quyết các vụ việc, các tình huống xảy ra. Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các tình huống. Tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, kế hoạch phòng, chống bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, chủ động ngăn ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và chủ quyền, an ninh biên giới. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố; khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Xây dựng tỉnh, huyện (thị xã) thành khu vực phòng thủ vững chắc được coi trọng và đạt kết quả toàn diện; cơ chế 02 của Bộ Chính trị từng bước được thực hiện đồng bộ từ quân khu đến các xã, phường, thị trấn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các địa phương. Từng bước xây dựng và hoàn thiện các công trình chiến đấu trên các địa bàn trọng điểm, công tác xây dựng đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn... triển khai đạt kết quả tốt. Các khu kinh tế, quốc phòng trên khu vực xung yếu, vùng sâu, vùng xa được quan tâm và phát huy hiệu quả. Phong trào "Xây dựng cơ sở xã, phường, cụm tuyến an toàn, làm chủ" ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục quốc phòng tiếp tục được xã hội hóa, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Những kết quả trên cùng với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và LLVT không ngừng được cải thiện; thế trận lòng dân ngày càng bền vững là nền tảng cho tăng cường tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Thời gian tới, Quân khu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền tảng là khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn và cả nước. Để thực hiện được điều đó, Quân khu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm trong các cấp, các ngành và toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-T.Ư của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới", trước hết bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức, tri thức quân sự, quốc phòng cho toàn dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở chính trị an toàn, làm chủ. Tăng cường các biện pháp phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến các cấp; kịp thời và sẵn sàng đánh bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đẩy nhanh tốc độ xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động các khu kinh tế - quốc phòng. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Duy trì và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo bước phát triển đồng bộ, toàn diện của các địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quân khu thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ SSCĐ, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc địa bàn. Trên cơ sở các quy định về tổ chức lực lượng của Bộ Quốc phòng trong tình hình mới và xuất phát từ điều kiện cụ thể, Quân khu tiếp tục chấn chỉnh tổ chức biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ, cân đối giữa các lực lượng. Đẩy mạnh xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp làm then chốt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, trình độ SSCĐ của LLVT. Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, trước hết là vững mạnh về chính trị và nâng cao kiến thức, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ các cấp, nắm vững chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên có trình độ chiến đấu cao, khả năng huy động nhanh, kịp thời bổ sung cho các đơn vị quân đội khi có nhu cầu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp", có cơ cấu cân đối giữa lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi, ưu tiên những địa bàn trọng điểm, làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Thiếu tướng LÝ A SÁNG Phó Tư lệnh Quân khu 2