Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011 ) mà Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI thông qua đã ghi : "Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011 ) mà Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI thông qua đã ghi : "Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Trước yêu cầu đưa sự nghiệp đổi mới phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, mặt mạnh và mặt yếu của tổ chức Đảng bộc lộ trong thời gian qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng là vấn đề quan trọng hàng đầu mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hết sức quan tâm. Có xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì mới nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, ngược lại nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng là để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ lớn sau đây:

1. Coi trọng công tác giáo dục lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và quán triệt đường lối của Đảng.

Để làm tròn nhiệm vụ người chiến sỹ tiên phong, mỗi đảng viên phải không ngừng học tập đường lối chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Chống bệnh lười và ngại học tập chính trị hoặc bằng lòng, bảo thủ với những hiểu biết đã có của mình. Thông qua thực tiễn, Đảng ta ngày càng tổng kết kinh nghiệm để có những sáng tạo thích hợp, bổ sung vào kho tàng lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi vậy việc học tập đường lối, chính sách của Đảng là không ngừng.

Các cấp ủy Đảng cần có kế hoạch thích hợp để nâng cao trình độ chính trị cho từng loại đảng viên. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

2. Rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mang, chống chủ nghĩa cá nhân.

Mỗi tổ chức đảng cần thường xuyên đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cả trong nội bộ và ngoài xã hội. Đề cao những tấm gương, những việc làm tốt, đồng thời phê phán những mặt tiêu cực, làm cho những nét đẹp về văn hóa, đạo đức, lối sống không ngừng nẩy nở.

Trong sinh hoạt Đảng phải coi trọng tự phê bình và phê bình, đồng thời có kế hoạch, biện pháp thích hợp để quần chúng nhân dân tham gia phê bình cán bộ, đảng viên. Bác Hồ đã dạy: "Đồng chí, đồng sự phê bình chưa đủ. Phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn toàn đúng".

Đi đôi với giáo dục, cần coi trọng công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh và kịp thời những đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất và lối sống.

Phải kịp thời ngăn ngừa và đấu tranh giải quyết tình hình kém đoàn kết nội bộ ở một số tổ chức đảng nhất là trong một số cán bộ lãnh đạo vì mâu thuẫn về quyền lợi, về địa vị, có nơi hình thành những "nhóm lợi ích ngầm" khác nhau, do đó mà sinh ra mất đoàn kết. Nếu mất đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo sẽ gây tác hại to lớn về nhiều mặt trong nội bộ và phong trào cách mạng, đó là tội lỗi lớn nhất cần phải đấu tranh và xử lý nghiêm minh.

3. Đổi mới công tác cán bộ. coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Mỗi địa phương, đơn vị cần thường xuyên rà soát để bổ sung quy hoạch cán bộ. Thực hiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có đức, có tài, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, cơ hội chủ nghĩa. Thực hiện nghiêm cơ chế thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp trên.

Phát hiện kịp thời để xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương.

Nghệ An là quê hương Xô viết, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ các cấp các ngành của Nghệ An phải xứng đáng với truyền thống vẻ vang, phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng. Vì vậy phải xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ tham nhũng hoặc bao che tham nhũng.

4. Đồng thời với những nhiệm vụ trên cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác của cấp ủy đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Khắc phục tình trạng cấp ủy đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảng ta là Đảng cầm quyền duy nhất nên tổ chức đảng phải lắng nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hà Văn Tải (Thành phố Vinh)
Nguồn: Báo Nghệ An (19/7/2011)

» Hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính(19/07/2011) » Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị chăm lo công tác xóa đói, giảm nghèo(19/07/2011) » Lần đầu tiên vô địch World Cup bóng đá nữ. Điều thần kỳ đến từ các cô gái Nhật Bản(19/07/2011) » Tăng cường kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông(19/07/2011) » Thăm, động viên CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ(19/07/2011) » Ngư dân Quỳnh Phương vững vàng bám biển(19/07/2011) » Điểm sáng về xây dựng gia đình hạnh phúc(19/07/2011) » Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ nữ(19/07/2011) » Làng văn hóa sức khỏe ở Hưng Tiến(19/07/2011) » Giải pháp cho môi trường vùng nông thôn?(19/07/2011) » Cảng cá Diễn Ngọc bao giờ hết ô nhiễm?(19/07/2011) » Bảo vệ rừng đầu nguồn(19/07/2011) » Ký kết quy chế phối hợp giữa Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4(19/07/2011) » Hiệp hội Bảo vệ động vật Thế giới (WSPA) làm việc tại Nghệ An(19/07/2011) » Đẩy mạnh phong trào sản xuất giỏi, chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế(18/07/2011) » Phát động "Tuần lễ dạy bơi, học bơi cho thiếu nhi"(18/07/2011) » Bức thư từ nước bạn Lào(18/07/2011) » Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng năm 2011(18/07/2011) » Việc làm cần thiết(18/07/2011) » 2 đánh 1...(17/07/2011)