Công văn số 4109/TCT-CS ngày 03-10-2007 của Tổng cục Thuế về việc xác định địa điểm kinh doanh.

Tại điểm 1 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23-10-2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Trong thời gian hẹn cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh để xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không. Kết quả kiểm tra thực tế phải thể hiện bằng biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức, cá nhân mua hóa đơn (theo mẫu số 04 kèm theo). Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế phải làm thủ tục cấp sổ mua hóa đơn (theo mẫu số ST22/HĐ) cho cơ sở kinh doanh, đồng thời bán hóa đơn lần đầu theo đúng ngày hẹn”. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế, đã được cơ quan thuế xác minh địa điểm kinh doanh khi mua hóa đơn lần đầu (thể hiện bằng biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh), nay cơ sở kinh doanh chuyển sang đăng ký tự in hóa đơn và không thay đổi địa điểm kinh doanh thì cơ quan thuế không phải thực hiện xác minh địa điểm kinh doanh