Có LIVE VIDEO trực tiếp buổi học. Chụp 2 hot model của Hafoto training. Giới hạn 50 thành viên (được Mod chọn). Điều kiện tham dự: Sở hữu máy ảnh DSLR / Mirroless.