Em muốn tìm hiểu về hệ thống file của winNT/2000. Đề bài tập lớn của em đó. Anh chị làm ơn giúp em với. em tìm mãi mà không thấy. cảm ơn anh chị trước nha