Thay vì sử dụng các trình bảo vệ màn hình (Screensaver) theo truyền thống, bạn có thể sử dụng chương trình WG Screensaver Creator như một phương pháp bảo vệ màn hình “độc đáo” hơn rất nhiều so với sử dụng công nghệ Flash và ảnh số để làm chế độ bảo vệ màn hình.