Các nốt nhạc được tạo ra từ chính các cử động của Tlalim. Nói cách khác, anh không chơi nhạc, mà nhảy nhạc.