Tài liệu đính kèm: VTV: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2010