Ngày 07/04/2008, cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin chính thức giao dịch với những nội dung sau: