CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (VSP) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 hợp nhất.

Nghịch lý VSP VSP: Lưu ký hơn 21 triệu cổ phiếu VSP: Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 117 tỷ đồng, giảm 72,68% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 311,7 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt hơn 197,7 tỷ đồng, giảm 71,38% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 493 tỷ đồng). Quý II/2009 công ty tiếp tục lỗ 93,53 tỷ đồng nâng mức lỗ lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II/2009 lên 205,45 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2008, quý II công ty lãi 147,3 tỷ đồng và 6 tháng năm 2008 lãi 203,76 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp VSP lỗ. Trong năm 2009 Công ty đặt ra mục tiêu đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, tỷ lệ Lợi nhuận/doanh thu đạt 10%, trả cổ tức tỷ lệ 20%. Download File : VSP_BCTC QII 2009.pdf Theo ATP