(NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa có thông báo về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty Chứng khoán SME.

>> Quy mô hủy giao dịch của SME khoảng 1,5 tỷ đồng

Ngày 2/11/2011, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 95/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán SME do thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán và không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo cam kết với VSD.

SME có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ của thành viên lưu ký theo đúng quy định hiện hành và hoàn trả đầy đủ số tiền gốc của quỹ hỗ trợ thanh toán phát sinh theo quy định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 3/11/2011.

Với quyết định có hiệu lực ngay trong ngày 2/11 nêu trên, thì từ ngày mai, các nhà đầu tư đã mở tài khoản lưu ký tại SME sẽ không thể thực hiện giao dịch mua-bán, cho đến khi hoạt động lưu ký của Công ty này được khôi phục.