Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu như sau:

Tài liệu đính kèm: VRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn