BizLIVE - Ngày 12/02/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 6.300 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ từ 5.770 tỷ đồng lên 6.347,41 tỷ đồng.

Trước đó, theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank, thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 của VPBank, với số phiếu tán thành đạt 99,58% tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông dự họp, việc tăng vốn điều lệ năm 2013 của VPBank tăng thêm: 577,410 tỷ đồng.

Trong đó, hình thức tăng vốn của VPBank là chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thường. Về nguồn dùng để tăng vốn, VPBank chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2012 còn lại chưa phân phối hết là 549,884 tỷ đồng và chia cổ tức thường từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 27,526 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn là 9,53% và chia cổ phiếu thường 0,47% trên vốn điều lệ 5.770 tỷ đồng. tổng tỷ lệ cổ phần tăng thêm là 10%. Vốn điều lệ tăng lên chẵn là 6.347,410 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.