(HNM) - Đó là một trong những yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) trong Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN "Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KHCN nước ngoài tại Việt Nam" vừa ban hành.

Theo đó, tổ chức KHCN có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập khi đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 13 - Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14-7-2010 của Chính phủ, quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KHCN. Đối với trường hợp tổ chức KHCN liên doanh giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, số vốn của phía nước ngoài phải chiếm ít nhất 10% tổng số vốn đăng ký hoạt động của tổ chức và không được thấp hơn 100 triệu đồng. Văn phòng Đăng ký hoạt động KHCN trực thuộc Bộ KHCN là đầu mối tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thành lập của tổ chức KHCN có vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác, các tổ chức KHCN có vốn của nước ngoài thành lập và đăng ký hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN theo quy định của Thông tư này.