(NDHMoney) Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền.

Cụ thể, ngày 8/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 12/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng, và ngày 22/10 tới VNS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu). Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, 306 Điện Biện Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Được biết, trong tháng 8 năm 2010, tổng doanh thu kinh doanh của công ty đạt 142,15 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh đạt 9,27 tỷ đồng. VNS cũng cho biết, trong tháng 8, công ty đã hạch toán 96,5% doanh thu chuyển nhượng từ lô đất tại Thủ Khoa Huân với giá trị 279,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt được là 70,7 tỷ đồng.