VNPT chinh thuc nhan giay phep thiet lap mang va cung cap dich vu 4G - Anh 1