Kể từ 1/1/2008 tới, lương tối thiểu chung sẽ tăng theo vùng và theo đối tượng, từ 540.000 đến 1 triệu đồng/tháng. Đó là nội dung dự thảo Nghị định điều chỉnh lương tối thiểu dự kiến sắp được ban hành.