Thông báo giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm: VNI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát