Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Môdămbich cam kết trong thời gian tới tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy tại mỗi nước và trong khu vực.