Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Ngoại giao Chilê, bà Alicia Frohmann cho biết Việt Nam và Chilê đã thành lập nhóm nghiên cứu chung xem xét tính khả thi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước.