(AutoNet) - Jonathan đã quyết định chế tạo một chiếc chopper từ những thứ phụ tùng đang chất thành đống kia. Và anh đã tạo ra chiếc Vintage HD Motorcycle.